Tìm kiếm tin tức
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt đọc 29378Ngày cập nhật 16/03/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TT HUẾ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  SỞ Y TẾ                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                

                Số: 1211/QĐ-SYT                                       Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 10 năm 2022  

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Căn cứ Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Uỷ ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Kế hoạch Tài chính; Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3;                                                                            

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Sở NV, TC, KH&ĐT;

- GĐ và các PGĐ Sở;

- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

ĐÃ KÝ

 

 

Trần Kiêm Hảo

 

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1211 /QĐ-SYT, ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế)

 

 
 

 

 

 

          Điều 1. Vị trí, chức năng

          1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi chung là Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ (gọi tắt là các hoạt động chuyên môn) về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

          2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật.

          3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

4. Tên của Trung tâm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh do ký sinh trùng, bệnh truyền qua côn trùng, bệnh truyền qua thực phẩm, bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh mới nổi; theo dõi diễn biến, dự báo tình hình dịch, bệnh; đáp ứng tình trạng khẩn cấp về dịch, bệnh và các sự kiện y tế công cộng; quản lý, sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, tiêm chủng.

          2. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh không lây nhiễm (các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, tâm thần và các bệnh không lây nhiễm khác), bệnh do rối loạn chuyển hóa, bệnh nghề nghiệp; sức khỏe trường học, bệnh, tật học đường; tác động của các yếu tố nguy cơ và tình trạng tiền bệnh; tầm soát, sàng lọc, quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

          3. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra giám sát phòng, chống rối loạn dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng; dinh dưỡng tiết chế, dinh dưỡng trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm; cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng; phối hợp thực hiện các hoạt động nâng cao tầm vóc và thể trạng con người Việt Nam.

          4. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra giám sát phòng, chống các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, môi trường điều kiện vệ sinh lao động, môi trường điều kiện vệ sinh trường học; chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt; vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai thảm họa, tai nạn thương tích; phối hợp hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng.

          5. Thực hiện các hoạt động kiểm dịch y tế; thu thập thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý y tế và cấp chứng nhận cho các đối tượng kiểm dịch y tế; sử dụng con dấu tiếng Anh về kiểm dịch y tế trong hoạt động kiểm dịch y tế biên giới theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

          6. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về sức khỏe sinh sản; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ; sức khỏe trẻ sơ sinh, trẻ em; sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, nam giới và người cao tuổi; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; phá thai an toàn theo phạm vi chuyên môn kỹ thuật được phê duyệt; phòng, chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản; phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục.

          7. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe người lao động; thực hiện các hoạt động quản lý sức khỏe hộ gia đình theo phân công, phân cấp.

          8. Phối hợp thực hiện các hoạt động phòng, chống ngộ độc thực phẩm; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tham gia thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật.

          9. Thực hiện khám sàng lọc, phát hiện bệnh và điều trị dự phòng theo quy định; tư vấn dự phòng điều trị bệnh; dự phòng, điều trị vô sinh; điều trị nghiện theo quy định của pháp luật; sơ cứu, cấp cứu, chuyển tuyến và thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật chuyên môn; khám sức khỏe định kỳ, cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật; ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức thực hiện các dịch vụ y tế phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật.

          10. Thực hiện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật.

          11. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát truyền thông nguy cơ, truyền thông thay đổi hành vi theo hướng có lợi cho sức khỏe, truyền thông vận động và nâng cao sức khỏe nhân dân; xây dựng tài liệu truyền thông; cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác y tế.

          12. Thực hiện việc tiếp nhận, sử dụng, cung ứng, bảo quản, cấp phát và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ hoạt động chuyên môn; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

          13. Là đơn vị thường trực của Sở Y tế về đáp ứng tình trạng khẩn cấp với dịch, bệnh, các sự kiện y tế công cộng, phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy mại dâm; triển khai thực hiện các dự án, chương trình trong nước và hợp tác quốc tế liên quan đến y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

          14. Tổ chức đào tạo, đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định của pháp luật.

          15. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin về lĩnh vực chuyên môn; thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.

          16. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

          17. Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

          18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao và theo quy định của pháp luật.

          Điều 3. Cơ cấu tổ chức

          1. Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh:

          a) Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

          b) Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

          c) Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm;

          d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

          2. Các phòng chức năng

          a) Phòng Tổ chức - Hành chính.

          b) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

          3. Các khoa, phòng chuyên môn

a) Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm - Dinh dưỡng.

b) Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Ký sinh trùng - Côn trùng

c) Khoa Sức khỏe sinh sản.

d) Khoa Phòng, chống HIV/AIDS.

đ) Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp.

e) Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe

f) Khoa Dược - Vật tư y tế

g) Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.

h) Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế.

i) Phòng khám đa khoa.

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các khoa, phòng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh do Giám đốc Sở Y tế quyết định.

Các phòng, khoa có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, để giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng, khoa. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng, khoa thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Các Hội đồng của Trung tâm:

4.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập các Hội đồng, Ban, Tổ tư vấn,… để phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.

a) Hội đồng Khoa học kỹ thuật.

b) Hội đồng thuốc - điều trị

c) Các Hội đồng, Ban, tổ tư vấn khác được thành lập khi có nhu cầu và theo quy định hiện hành.

4.2. Việc thành lập, cơ cấu thành phần và phương thức hoạt động của các hội đồng, ban, tổ tư vấn…do Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh quyết định theo quy định của Nhà nước.

Điều 4. Số lượng người làm việc

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm và nằm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm, Trung tâm xây dựng kế hoạch điều chỉnh số lượng người làm việc theo khối lượng công việc, báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật để bảo đảm nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quản lý, sử dụng viên chức

- Viên chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật.

- Viên chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của chức danh nghề nghiệp viên chức, phải thực hiện nhiệm vụ được giao, phải tôn trọng nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và có trách nhiệm tham gia các hoạt động của Trung tâm, không ngừng học tập, rèn luyện tu dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Viên chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có quyền được bảo đảm các điều kiện cho hoạt động nghề nghiệp, được bố trí làm công tác chuyên môn theo khả năng và chuyên khoa, nghiệp vụ đào tạo của mình, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi có đủ điều kiện và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật; được pháp luật bảo vệ khi thực thi nhiệm vụ và chức trách của mình.

          Điều 6. Chế độ tài chính

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị dự toán cấp 2, quản lý tài chính độc lập, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tài chính kế toán; có tài khoản riêng.

- Hằng năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phải lập dự toán thu, chi và quản lý sử dụng đối với từng nguồn kinh phí hiện có. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm báo cáo tổng hợp dự toán và quyết toán hàng năm với Sở Y tế.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

- Nguồn thu của Trung tâm, gồm:

+  Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công.

+  Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định.

+  Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công.

+  Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

+  Ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên (nếu có), gồm: kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao.

+ Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

- Khoản chi của trung tâm, gồm:

+ Lương và các khoản phụ cấp.

+ Chi thường xuyên.

+ Chi phát triển trung tâm.

+ Chi thi đua khen thưởng.

+ Chi thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật.

+ Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị và xây dựng cơ bản.

+ Hằng năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh dành một phần kinh phí chi tiêu thường xuyên để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định trang thiết bị y tế; cải tạo, nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất của Trung tâm.

+ Kinh phí đầu tư, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản đều phải xây dựng, sử dụng theo đúng quy định hiện hành về chế độ Quản lý tài sản.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 7. Điều khoản thi hành

          - Quy định này gồm có 7 Điều.

          - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc không còn phù hợp thì Giám đốc Trung tâm tổng hợp, báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Y tế xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày