Tìm kiếm tin tức
Quy trình chuyên môn kỹ thuật >> KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG
Hướng dẫn tạm thời lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm xét nghiệm chẩn đoán vi rút Mpox dựa theo quyết định số 465/QĐ ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Bộ Y...
Theo Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 có hiệu lực thi hành...
Xem tin theo ngày