Tìm kiếm tin tức
Các cơ sở đủ điều kiện
Cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp
Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là Nghị định 90/2016/NĐ-CP),...
Quyết định số: 159/QĐ-K2ĐT ngày 20/8/2019 về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa...
Công bố đáp ứng Thực hành tốt bảo quản Vắc xin ngày 08 tháng 8 năm 2019
Quyết định số: 57/QĐ-SYT ngày 09/01/2019 về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Giấy phép hoạt động số: 610/TTH-GPHD ngày 28 tháng 01 năm 2019
Quyết định số: 56/QĐ-SYT ngày 09/01/2019 về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Thông báo các cơ sở đủ điều kiện Tiêm chủng
Thông báo các cơ sở đủ điều kiện An toàn sinh học của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Xem tin theo ngày