Tìm kiếm tin tức
Đề án chủ nhật xanh
     “Ngày Trái Đất” 22/4 hàng năm, là ngày Thế giới kêu gọi, vận động mọi quốc gia, tổ chức, cộng đồng thế giới và mọi người...
   Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng;...
Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, hộ gia đình, cán nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa...
Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt phải có trách nhiệm phân loại tại nguồn.  
Hiện nay, mỗi năm cả nước thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông, hơn 80% số túi ni lông đó đều bị thải bỏ...
Phân loại rác tại nguồn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường; - Phân loại rác...
Xem tin theo ngày