Tìm kiếm tin tức
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.801.780
Truy cập hiện tại 4.254

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghiêm túc tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt đọc 1208Ngày cập nhật 31/05/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban tổ chức Hội thi Sở Y tế tại buổi lễ phát động tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế năm 2023, Sở Y tế đề nghị Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Y tế về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính; phát huy tính năng động, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tuyên truyền đến Nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước.

2. Xây dựng Kế hoạch triển khai tại đơn vị theo Kế hoạch số 1238/KH-SYT ngày 07/4/2023 của Sở Y tế về việc tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 tại Sở Y tế năm 2023. Đồng thời phổ biến, triển khai Quyết định số 74/QĐ-BTCHT ngày 13/5/2023 của Ban Tổ chức hội thi tỉnh về việc ban hành Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 (có Quyết định số 74/QĐ-BTCHT đính kèm).

3. Các đơn vị chỉ đạo tham gia Hội thi nghiêm túc đúng với chỉ tiêu Sở Y tế đề ra, đối với đơn vị có số lượng CC, VC & NLĐ dưới 100 người thì tỷ lệ số người tham gia dự thi phải đạt tỷ lệ 100%, các đơn vị còn lại đạt tỷ lệ trên 95%.

4. Đăng ký cán bộ phụ trách đầu mối theo dõi, báo cáo công tác triển khai Hội thi tại đơn vị (theo mẫu Phụ lục đính kèm)

5. Đảm bảo tham gia Hội thi chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm đầy đủ các nội dung. Hàng tuần báo cáo kết quả tham gia Hội thi gửi Thư ký Ban Tổ chức Sở Y tế (báo cáo chi tiết những bài thi điểm 0 và danh sách cán bộ không tham gia dự thi).

Nhận được Công văn đề nghị Trưởng các Phòng chuyên môn của Sở, Giám đốc các đơn vị khẩn trưởng triển khai và thực hiện./.

Xin đính kèm công văn

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày