Tìm kiếm tin tức
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
danh mục
bottom
Dịch vụ
QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Lượt đọc 10931Ngày cập nhật 04/03/2019

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Biên bản họp Hội đồng cấp CCHN và GPHĐ ngày 28/12/2018 của Sở Y tế Thừa Thiên Huế; Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế,

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem theo ngày