bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Khoa/Phòng chức năng >> ... >> Biểu mẫu
Mẫu báo cáo nâng ngạch
Biểu mẫu báo cáo nhu cầu lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP
Mẫu báo cáo bình đẳng giới
Các biểu mẫu đánh giá công chức, viên chức
Bảng điểm đánh giá tổng hợp các đơn vị y tế
1. Mẫu thăng hạng chức danh nghề nghiệp 2. Mẫu đánh giá viên chức
Mẫu quyết định học Quản lý nhà nước
Mẫu 1- PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TIN, BÀI  Mẫu 2- PHIẾU DUYỆT ĐĂNG TIN, BÀI
Báo cáo lương và các khoản chế độ phụ cấp đối với viên chức sự nghiệp  (Tính đến 31/01/2016)
Biểu mẫu thống kê tình hình CNVCLĐ và hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm 2016
Các tin khác
Xem tin theo ngày