bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Khoa/Phòng chức năng >> ... >> Biểu mẫu
Quy định về tỷ lệ tổn thương cơ thể: Bảng 1. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích;  Bảng 2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật;  Bảng...
NỘI DUNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Thi hành Điều 21 Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý bệnh nghề...
Tác hại nghề nghiệp là những yếu tố trong quá trình sản xuất và điều kiện lao động có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và khả năng lao động của công nhân...
Căn cứ Quyết định 62/QĐ-KSBT ngày 10 tháng 05 năm 2018 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc ban hành giá thu Khám sức khỏe,...
Thời gian khám, quy trình khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV năm 2016
Các gói khám sức khỏe định kỳ, tổng quát tại phòng khám đa khoa
Danh mục xét nghiệm hiện đang thực hiện tại phòng khám đa khoa
Tiêu chuẩn chẩn đoán và giám định 30 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam
Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe
Các tin khác
Xem tin theo ngày