Tìm kiếm tin tức
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.793.673
Truy cập hiện tại 1.536

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.
Lượt đọc 511Ngày cập nhật 19/02/2024

   Nhằm tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của ngành y tế đối với công chức, viên chức người lao động trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đơn vị đồng thời đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên trang thông tin điện tử của các đơn vị.

 

   Các nội dung , hình thức tuyên truyền:

   1. Nội dung tuyên truyền, truyền thông

   a. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và lãnh đạo tỉnh về CCHC và tình hình, kết quả trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

   b. Tuyên truyền, truyền thông vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC.

   c. Phổ biến các nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc CCHC nhà nước như: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác chỉ đạo điều hành...

   d. Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, tìm hiểu thông tin và sử dụng dịch vụ.

   đ. Các chương trình, chính sách khuyến khích, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ.

   e. Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tình hình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.Tình hình triển khai, xây dựng, hoàn thiện và kết nối liên thông Hệ thống thông tin báo cáo của Sở với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, tình hình thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống hành chính nhà nước theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

   g. Việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc. Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối công chức, viên chức, người lao động; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

   h. Các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại đơn vị.

   i) Tuyên truyền, truyền thông nâng cao chỉ số CCHC (PAR index), chỉ số PCI, ICT nhằm hướng dẫn mục tiêu tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện CCHC; các chỉ số ICT, chính quyền điện tử của tỉnh xếp ổn định trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu của cả nước; Chỉ số xếp hạng CCHC của Sở Y tế nằm trong top 5 bảng xếp hạng chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh.

   k. Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác CCHC gắn liền với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh.

   l. Phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng đô thị thông minh như:  giám sát camera, giám sát báo chí, giám sát dịch vụ hành chính, dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh, phòng chống dịch bệnh... đặc biệt chú trọng tuyên truyền về ứng dụng dịch vụ phản ánh hiện trường để người dân hiểu và tham gia thực hiện.

   m. Tuyên truyền, truyền thông những sáng kiến, giải pháp mới, các mô hình trong quá trình thực hiện công tác CCHC, các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại các đơn vị trong ngành Y tế.

   2. Hình thức tuyên truyền, truyền thông:

   a. Thường xuyên  rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền quy định về thủ tục hành chính, Quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, ngành Trung ương thuộc phạm vi, chức năng quản lý để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời các thủ tục hành chính theo quy định; Thực hiện công khai TTHC tại đơn vị và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về TTHC.

   b. Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

   c. Đưa nội dung CCHC, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, Kế hoạch CCHC nhà nước một cách thích hợp vào công tác tuyển dụng viên chức, người lao động; các chương trình sân khấu; các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật.

   d. Tuyên truyền, truyền thông thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: đài phát thanh, đài truyền hình và cơ quan thông tấn, báo chí; viết tin trong Tờ bản tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trang thông tin điện tử của các đơn vị.

   đ. Tuyên truyền, truyền thông bằng hình thức trực quan thông qua việc phát hành bản tin y tế, video clip, panô, áp phích, liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

   e. Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả CCHC nhà nước một cách thích hợp vào sơ kết, tổng kết của đơn vị./.

   Một số hình ảnh:

 

Tập tin đính kèm:
Lệ Minh- Quang Trung, Khoa TTGDSK
Các tin khác
Xem theo ngày